Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 
Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.
Art. 2.

Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piaţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.
Art. 3.

(1) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, precum şi cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015.
Art. 4.

Prezenta lege stabileşte măsurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deşeurilor de ambalaje şi, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării şi altor forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje şi, în consecinţă, reducerii eliminării finale a unor astfel de deşeuri.
Art. 5.

(1) Se admite introducerea pe piaţă numai a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă obstrucţionarea introducerii pe piaţă a ambalajelor care îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 6.

(1) Se consideră că sunt respectate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, dacă ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele române şi/sau standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele române, pentru domeniile în care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la alin. (1) lit. a) se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 120 de zile de la data comunicării de către Asociaţia de Standardizare din România.

(3) Asociaţia de Standardizare din România comunică Comisiei Europene textul standardelor române prevăzute la alin. (1) lit. b), care răspund cerinţelor prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
Art. 7.

 

(1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de autoritate publică centrală pentru protecţia mediului, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislaţia Uniunii Europene;

b) notifică Comisiei Europene reglementările şi dispoziţiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificările ulterioare;

c) în situaţia în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunoştinţa Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;

d) avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje;

e) participă la modificarea şi completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deşeurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje şi de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.

(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intenţionează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor de natură fiscală, dar incluzând specificaţiile tehnice legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor specificaţii tehnice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8.

(1) Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.

(3) Condiţiile în care concentraţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate şi circuitelor produselor aflate într-un lanţ închis şi controlat, precum şi tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.
Art. 9.

(1) Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.
Art. 10.

(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.

(2) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.

(3) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să organizeze un sistem pentru colectarea, în vederea reutilizării multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializează aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

(4) Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să asigure o distribuţie optimă în teritoriu şi o capacitate corespunzătoare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel încât acestea să poată prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile.

(5) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra sistemului depozit şi asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile în vederea asigurării reutilizării multiple.

 

(6) Circulaţia ambalajelor reutilizabile, paleţi, navete şi ambalaje primare reutilizabile între operatorii economici se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11.

Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalaj ori pe etichetă sintagma "ambalaj reutilizabil".
Art. 12.

Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să informeze comercianţii şi/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui anumit tip de ambalaj şi să asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării lor.
Art. 13.

(1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se limitează la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care aceştia le comercializează.
Art. 14.

(1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel naţional, sunt următoarele:

a) valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje;

b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje.

(2) Valorile obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) 60% din greutate pentru sticlă;

b) 60% din greutate pentru hârtie/carton;

c) 50% din greutate pentru metal;

d) 15% din greutate pentru lemn;

e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.
Art. 15.

În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 14, deşeurile de ambalaje exportate în ţări din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, cu modificările ulterioare, precum şi ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, pot fi luate în considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare şi, respectiv, de reciclare numai dacă există dovada că operaţiunile de valorificare/reciclare s-au desfăşurat în condiţii prevăzute prin legislaţia comunitară în domeniu.

 
Art. 16.

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

a) individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională;

b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.

(5) Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3).

(7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.

(8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

(9) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.

(10) Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

(11) Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:

a) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;

b) sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.

 

(12) Autorităţile executive ale unităţilor administrativ- teritoriale au obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi prevăzuţi la alin. (2) lit. b) pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1).

(13) Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.

(14) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.
Art. 17.

(1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. a), operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

(2) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje, respectiv cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.

(3) La solicitarea autorităţilor competente pentru protecţia mediului, operatorii economici, autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale au obligaţia să furnizeze date sigure referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi asume responsabilitatea datelor furnizate.

(4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să menţioneze în documentele de însoţire a deşeurilor de ambalaje dacă încredinţarea spre valorificare/reciclare a acestora se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale prevăzute de prezenta lege.

(5) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor publică informări şi transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană, potrivit prevederilor anexei nr. 4.
Art. 18.

(1) Procedura de raportare, tipul datelor şi informaţiilor privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) şi (5), se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Procedura de stabilire a contribuţiei pentru operatorii economici menţionaţi la art. 16 alin. (2) lit. b) în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Informaţiile raportate se constituie într-o bază de date gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
Art. 19.

Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru - pentru deşeuri de hârtie - carton, galben - pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb - pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu - pentru deşeuri periculoase.
Art. 20.

Persoanele fizice, juridice, instituţiile publice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie au obligaţia să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (7) sau să le predea operatorilor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.
Art. 21.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile subordonate, precum şi autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b) contribuţia lor la refolosirea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

c) sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă;

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23.