Modificări privind reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 transpune noile reglementări comunitare privind obligația reciclării deșeurilor provenite din echipamente electrice puse în piață de producători de echipamente electrice sau de persoanele ce efectuează importuri sau achiziții intracomunitare de echipamente electrice, electronice sau electrocasnice.

De asemenea, se modifică noile ținte de mediu privind reciclarea echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice aferente anilor 2016-2021.

Ratele anuale minime de colectare care trebuie atinse de către producători – rata de colectare anuală exprimată în %:

 • pentru anul 2016 – > 40%
 • pentru perioada 2017-2020 – 45%
 • începând cu anul 2021 – 65%

Astfel, operatorii economici ce pun pentru prima dată în piață în România echipamente din categoria celor electricetrebuie să asigure reciclarea acestora. Procentele enumerate mai sus se determină ca pondere cantitativă kilogram deșeuri electrice reciclate în total kilograme echipamente puse în piață.

Operatorii economici pot efectua  reciclarea fie în nume propriu, înființând puncte de reciclare la nivelul țării, lucru foarte puțin probabil de realizat datorită infrastructurii specifice și costurilor mari cu autorizațiile de mediu, fie prin aderarea la o organizație de profil ce preia responsabilitatea colectării.

Această din urmă situație este cel mai des întâlnită în practică, iar operatorul economic ce pune în piață echipamente electrice plătește o sumă fixă pentru fiecare echipament comercializat. Suma fixă se plătește către operatorul economic ce a preluat responsabilitatea.

Ordonanța are desigur și câteva precizări tehnice și prezintă câtva obligații ce trebuie analizate  împreună cu departamentul specializat.

deee_400_05

De asemenea, ordonanța prevede și o listă de sancțiuni, astfel:

1) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice

 • nerespectarea obligației unităţilor administrativ-teritoriale de a asigura fie centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială, fie puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă ori de a colecta periodic, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru.
 • nerespectarea obligației deţinătorului de DEEE de a preda DEEE împreună cu procesul-verbal direct la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați ori la serviciul public de colectare DEEE.
 • nerespectarea obligației de separare la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unităţile specializate având ca domeniu de activitate şi reutilizarea DEEE precum și a obligației de a asigura predarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE care nu pot fi reutilizate.
 • nerespectarea obligației au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare de către persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie.

2) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei

 • nerespectarea obligației producătorilor care introduc în fabricaţie EEE de a aplica cerinţele de proiectare ecologicăce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE precum și încercarea de a împiedica reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.
 • nerespectarea de către centrele de colectare a obligaţiei de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi;
 • eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici autorizați pentru astfel de activități.
 • nerespectarea obligației distribuitorilor de a prelua DEEE în sistem „unul la unul“, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului, la solicitarea cumpărătorului.
 • nerespectarea obligației producătorilor de a asigura colectarea pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodării particulare.
 • nerespectarea obligației producătorilor de EEE de a se asigura că pentru toate DEEE colectate separat şi trimise spre tratare în mod individual sau prin organizaţiile colectivese îndeplinesc obiectivele minime.
 • nerespectarea obligației producătorilor sau colectorilor şi operatorlori de tratare care acţionează în numele lor de a deţine şi consemna în registre masa DEEE, a componentelor, materiilor sau substanţelor acestora la ieşirea din punctul de colectare, la intrarea şi ieşirea din instalaţiile de tratare, precum şi la intrarea în instalaţia de valorificare sau reciclare/pregătire pentru reutilizare.
 • nerespectarea obligației operatorilor instalaţiilor de valorificare sau reciclare/ pregătire pentru reutilizare e a deţine şi consemna în registre masa produselor şi a materialelor la intrarea şi ieşirea din instalaţia de valorificare, reciclare sau pregătire pentru reutilizare şi  să  transmită  aceste  date agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, precum şi entităţilor care au trimis DEEE spre tratare pentru a fi comunicate producătorilor sau organizaţiilor colective.
 • nerespectarea obligației producătorilor de EEE de a furniza în mod gratuit informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene, în termen de un an de la introducerea pe piaţă a echipamentului.
 • nerespectarea obligației operatorilor economici care fabrică sau importă dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene EEE şi care nu sunt destinate vânzării, respectiv pentru care nu au calitatea de producător de a ține evidenţa acestor EEE şi de a încredinţa DEEE provenite de la echipamentele respective numai operatorilor autorizaţi pentru colectarea şi/sau tratarea DEEE.
 • nerespectarea obligației producătorilor de a aplica un marcaj care specifică faptul că acesta a fost introdus pe piaţă după data de 31 decembrie 2006; în acest sens se aplică standardul european EN 50419, respectiv standardul român SREN nr. 50419:2006.

3) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei

 • nerespectarea obligației distribuitorilor de a preda DEEE colectate către centrele de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE.
 • nerespectarea obligației distribuitorilor care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 mp de a asiguracolectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent.
 • nerespectarea obligației producătorilor de EEE, începând cu data de 1 ianuarie 2016, de a realiza ratele de colectare minime.
 • nerespectarea obligației producătorilor de a asigura finanţarea colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la gospodăriile particulare. Pentru produsele care au fost introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006, fiecare producător este răspunzător de finanţarea operaţiunilor de colectare, tratare, valorificare și eliminare a DEEE.
 • nerespectarea obligației producătorului de a asigura o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective.
 • nerespectarea obligației unei organizaţii colective care acţionează în numele producătorilor, de a constitui o garanţie de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la produsele aflate încă în perioada de garantare introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă şi care au încetat activitatea. Garanţia se constituie anual, până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau poliţe de asigurare de garanţie pentru reciclare la valoarea corespunzătoare sumelor plătite pentru EEE în cauză de către operatorii economici respectivi către organizaţia colectivă, corectate cu dobânda ROBOR la an la dispoziţia AFM.
 • nerespectarea condițiilor de tratare și eliminare a DEEE potrivit cerințelor tehnice prevăzute în această ordonanță.
 • nerespectarea obligației producătorilor şi distribuitorilor de a informa cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri ori de a furniza utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informaţiile necesare în legătură cu procesul obligatoriu de colectare a DEEE.
 • nerespectarea obligației operatorilor economici care comercializează sau distribuie cu titlu gratuit EEE de a solicita producătorilor şi de a comunica beneficiarilor, la cerere, numărul de înregistrare din registrul producătorilor de EEE.
 • nerespectarea obligației producătorilor sau a organizaţiilor colective care acţionează în numele acestora de a asigura preluarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la gospodăriile particulare colectate separat.
 • nerespectarea obligației operatorilor economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea de activităţi de tratare a DEEE de a îndeplini obiectivele minime pentru toate DEEE primite spre tratare şi de a transmite datele privind ratele de valorificare realizate entităţilor care au trimis DEEE spre tratare.
 • nerespectarea obligației producătorilor de a se înscrie în registrul naţional al producătorilor, primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE.

 

sursa: legestart.ro